ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ./ΗΜ.: 20204/25-02-2022 ΓΕΝΙΚΑ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού...