Η Καταγωγή μας

Η μητρική εταιρεία ΑΔΜΗΕ, έχει ως σκοπό την αξιόπιστη, αποδοτική και πράσινη ηλεκτροδότηση της χώρας, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκαταστήσει, αποτελεί στοιχείο του ευρύτερου ηλεκτρικού της δικτύου που εκτείνεται σε όλη τη χώρα και διασυνδέεται με τα δίκτυα των Διαχειριστών Μεταφοράς Ενέργειας (TSOs: Transmission System Operators) όλων των γειτονικών χωρών.