Χώρος σε Υποσταθμούς

Η Grid Telecom με τη μίσθωση ζεύγους οπτικής ίνας (dark fiber), προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμό του Πελάτη σε ασφαλή ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) του ΑΔΜΗΕ ή σε οικίσκους (shelters) της Grid Telecom.


Συνεγκατάσταση σε Στεγασμένο Χώρο

Η Grid Telecom  παρέχει υπηρεσίες Συνεγκατάστασης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων των ΚΥΤ όπου διατρέχει το δίκτυο οπτικών ινών, με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του Πελάτη για την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ικριώματος επιλογής του, μισθώνοντας από την Grid Telecom ανάλογο footprint διαστάσεων 30x60 ή 60x60 εκατοστών ή να μισθώσει ένα ολόκληρο προεγκατεστημένο ικρίωμα (Full Rack) χωρητικότητας 42U ή μισό ικρίωμα (Half Rack) χωρητικότητας 21U.

Για τη λειτουργία του εξοπλισμού του Πελάτη παρέχεται από την Grid Telecom κατόπιν συμφωνίας με τον Πελάτη η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς.

Με τη διάθεση υπηρεσιών Συνεγκατάστασης σε στεγασμένους χώρος σε ΚΥΤ παρέχονται και οι ακόλουθες συμπληρωματικές υπηρεσίες :  

  • Αδιάληπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος DC ή AC υποστηριζόμενη από μπαταρίες και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής του χώρου. Το σύστημα παραγωγής αδιάληπτης παροχής είναι “modular” και εξασφαλίζει εφεδρεία τουλάχιστον Ν+1 για τα φορτία που εξυπηρετεί.
  • Διατήρηση της θερμοκρασίας χώρου στις θέσεις εξοπλισμού, στους 24ºC (με δυνατότητα απόκλισης +/- 4ºC). Ο χώρος εξυπηρετείται από δύο κλιματιστικές μονάδες που η κάθε μια μπορεί να καλύψει το σύνολο του φορτίου.
  • Διατήρηση της σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος στις θέσεις εξοπλισμού, στο 48% (με δυνατότητα απόκλισης +/-20). 
  • Λειτουργία ειδικού συστήματος πυρανίχνευσης με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης. 
  • Ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο μέσω συστήματος “access control”, συναγερμό και CCTV.
  • Διαχείριση και συντήρηση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών Συνεγκατάστασης.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC) της Grid Telecom με επίβλεψη 24Χ×7×365 διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία, την ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της υποδομής σε κάθε χώρο Συνεγκατάστασης.

Συνεγκατάσταση σε Οικίσκο Εξωτερικού Χώρου

Η Grid Telecom με τη μίσθωση οπτικής ίνας (dark fiber) προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμoύ του Πελάτη σε ειδικά διαμορφωμένο οικίσκο (shelter) που βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του περιβάλλοντος χώρου των ΚΥΤ του ΑΔΜΗΕ. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του οικίσκου είναι όμοιες με αυτές της Συνεγκατάστασης σε στεγασμένο χώρο.